TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 24.5.2018

RekisterinpitäjäTakomo Hukkarauta
 
 
Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöJoona Peltoniemi
seppapeltoniemi@gmail.com
 
Rekisterin nimi

 

 

Hukkaraudan Asiakastekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Takomo Hukkaraudan ja asiakkaan välisen sopimussuhteen hoitaminen. Asiakasrekisterissä ylläpidetään Takomo Hukkaraudan olemassa olevien ja mahdollisten asiakkaiden tai asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 

– Asiakasrekisterin ensisijaisena tarkoituksena on kerätä asiakkaan yhteystiedot laskutusta (tilaustiedot, laskutustiedot, maksujen valvonta ja tarvittaessa perintä) varten.

– Lisäksi asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

– Asiakastietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

____________________________________

Rekisterin tietosisältö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerättäviä tietoja ovat:

 

Asiakkaan yhteystiedot:

– Yritysasiakkaista yrityksen nimi ja y-tunnus ja mahdollisen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi ja titteli

– Yksityisasiakkaista yksityisasiakkaan etu- ja sukunimi.

– Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka. – Lisäksi voidaan kerätä puhelinnumero ja sähköpostiosoite tai muu tarpeellinen yhteystieto.

Asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut laskutusta varten:

– Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut, sopimus- ja projektinumerot, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät sekä palvelun arvo.

– Asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

– Mahdollinen laskutusviite ja muut laskutustiedot.

– Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot.

____________________________________

Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoja kerätään pääsääntöisesti palvelun tilaamisen yhteydessä tarjouspyyntöjen ja muiden yhteydenottojen perusteella asiakkaalta itseltään. Tietoja täydennetään, päivitetään ja ylläpidetään asiakassuhteen aikana rekisteröidyltä saaduilla tiedoilla tai rekisteröidyn suostumuksella.

 

Laskutustietoja voidaan kerätä myös TIEKEn sivustolta, YTJ-tietojärjestelmästä ja asiakkaan tilaajaorganisaation internetsivuilta.

 

 

 

____________________________________

Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen (ml. säilyttämisajat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Takomo Hukkaraudan käytössäTietoja ei luovuteta Takomo Hukkaraudan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Takomo Hukkaraudan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Tietoja säilytetään kirjanpitolain määräämä aika 5v.

____________________________________

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

 

 

Käsittelyä ei ulkoisteta

 

 

Henkilötietojen luovutukset (ml. EU:n ETA:n ulkopuolelle

 

 

Tietoja ei luovuteta kuin välttämättömistä (oikeudelliset) syistä.

 

____________________________________

 
Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuaaliset aineistot

 

Manuaalista aineistoa ei yleensä ole ja se pyritään minimoimaan. Tätä aineistoa säilytetään lukitussa tilassa sen ilmaannuttua. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

Sähköiset aineistot

Asiakasrekisteriä ylläpidetään pääsääntöisesti sähköisesti. Asiakastietoja sisältävän tiedoston saa auki ainoastaan rekisterin pitäjä. Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella.

____________________________________

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 

-Informointi tietojen käsittelystä

-Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot

-Virheellisten tietojen oikaisu

-Oikeus vaatia tietojen poistamista

-Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

-Oikeus saada tietonsa siirretyksi

-Oikeus saada itseään koskevat tiedot

-Tiedonanto tietoturvaloukkauksesta